rotem-dshanim
rotem
nesher
namal-haifa
namal-ashdod
kav-delek
hashmal
delek